Ενώ ο μύθος στην αρχική του γλώσσα λέγεται ο Μυοκτόνος του Χάμελν:
Wiki