Το να προέρχεται από το ελ+λας αποκλείεται, γιατί:

1. ελ δεν σημαίνει τίποτα.
2. λόγω ανομοίωσης, είναι μάλλον απίθανο δύο λάμδα να κρατήθηκαν κατά την ένωση και να μην υπάρχουν παράλληλοι τύποι Ελάς, Ελράς, Ερλάς ή κάτι παραπλήσιο. Τα δύο λάμδα δείχνουν ότι η λέξη είναι είτε εν+λ* είτε ξένης προέλευσης.
3. μάλλον το Ελλάς είναι από το Έλλην και όχι το αντίθετο.

Η λέξη είναι αγνώστου ετύμου.