Ωραίο γλωσσάρι όρων για γραμματοσειρές: http://www.fonts.gr/gr/support/terms