...
Το παρόν χορηγείται διά πάσα νόμιμη χρήση:Use at your own risk, in full awareness of the repercussions. And concussions.