...
Στους γονείς οφείλουν το ζην, στους δασκάλους το ευ ζην, στο σχολείο το βυζίν.