Results 1 to 4 of 4

Thread: Αγγλοελληνικό γλωσσάριο διαφήμισης (της ΕΔΕΕ)

 1. #1
  Administrator nickel's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  38.113583, 23.862870
  Posts
  48,228
  Gender
  Male

  Αγγλοελληνικό γλωσσάριο διαφήμισης (της ΕΔΕΕ)

  Από την ΕΔΕΕ (Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος) το παρακάτω γλωσσάρι (το πρωτότυπο, εδώ).

  Έχω κάνει όσες διορθώσεις και προσθήκες προλάβαινα, οπότε θα είναι ευπρόσδεκτες και οι δικές σας προτάσεις. Ευχαριστώ τον συνάδελφο που μας το υπέδειξε.

  account λογαριασμός
  account management διαχείριση λογαριασμού
  action ενέργεια
  action plan πλάνο ενεργειών
  ad groups θεματικές ομάδες διαφημίσεων
  ad texts διαφημιστικά κείμενα
  AdWords Διαφημιστική υπηρεσία της Google για τοποθέτηση διαφημίσεων στα αποτελέσματα της αναζήτησης και στο δίκτυο ιστοχώρων της εταιρείας
  affiliate fraud παράνομες ενέργειες, κυρίως χρεώσεις, που γίνονται στο διαδίκτυο προς εμπορικές υπηρεσίες, καταναλωτές ή συνεργαζόμενους εμπορικούς ιστοχώρους
  affiliate network συνεργαζόμενο δίκτυο
  affiliate program πρόγραμμα κοινών ενεργειών μεταξύ εταιρειών για κοινή εξεύρεση ή ανταλλαγή πελατών
  agency αντιπροσωπεία/πρακτορείο
  alternate text (alt text) σύντομη περιγραφή
  app development ανάπτυξη εφαρμογής
  app, application εφαρμογή
  artificial intelligence (AI) τεχνητή νοημοσύνη
  assumption παραδοχή
  audit έλεγχος
  authoring συγγραφή
  awareness αναγνωρισιμότητα
  badge έμβλημα
  banner ad διαφημιστικό διαδραστικό μήνυμα σε ιστοχώρο
  banner placement οι θέσεις ενός ιστοχώρου στις οποίες προβλέπεται τοποθέτηση διαφημιστικού μηνύματος
  baseline report το γενικό πλαίσιο υλοποίησης ενός έργου (ορολογία διαχείρισης έργου [project management])
  baselines γραμμές αναφοράς
  best practices καλύτερες πρακτικές [αλλά και: βέλτιστες πρακτικές, καλές πρακτικές]
  blog ιστολόγιο
  bold τονισμένος
  brand assets περιουσιακά στοιχεία μάρκας
  brand perception αντίληψη για τη μάρκα
  brand site ιστότοπος μάρκας
  branded entertainment επώνυμη διασκέδαση
  brief σύντομη περιγραφή ανατιθέμενου έργου
  browsers προγράμματα πλοήγησης
  budget κονδύλι [και: προϋπολογισμός]
  bug fixing καταγραφή και διόρθωση προβλημάτων
  bugs προβλήματα [και: σφάλματα (προγραμματισμού)]
  bulk μαζικό
  business need επιχειρησιακή ανάγκη
  business plan επιχειρησιακό πλάνο
  call to action προτροπή σε δράση
  campaign management διαχείριση καμπάνιας
  campaign setup σχεδιασμός & δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας
  check in δήλωση τοποθεσίας
  click through rate (CTR) ποσοστό καταμέτρησης των κλικ
  client management διαχείριση πελάτη
  Close button κουμπί κλεισίματος
  comment σχόλιο
  community κοινότητα
  community manager διαχειριστής κοινότητας
  company / corporate website ιστοχώροι εταιρειών ή ομίλων
  company blog εταιρικό ιστολόγιο
  company credentials διαπιστευτήρια εταιρείας
  company description περιγραφή της εταιρείας
  company/corporate website ιστοχώρος εταιρείας ή ομίλου
  concept ιδέα [και: κόνσεπτ]
  connection planning σχεδιασμός συνδέσεων
  constraints περιορισμοί
  content management system (CMS) σύστημα διαχείρισης περιεχομένου
  content networks δίκτυα περιεχομένου
  content strategy στρατηγική περιεχομένου
  content types είδη περιεχομένου
  contextual placement τοποθέτηση διαφημίσεων σχετικών με το υπόλοιπο περιεχόμενο του ιστοχώρου
  conversion σύγκλιση / μεταφορά του πελάτη σε σελίδα όπου πραγματοποιεί κάποια δράση όπως εγγραφή, αγορά κ.λπ.
  conversion rate ποσοστό σύγκλισης στη σελίδα
  cost per acquisition (CPA) κόστος ανά ενέργεια πελάτη
  cost per action κόστος για κάθε δράση του χρήστη
  cost per click (CPC) κόστος ανά κλικ
  cost per mille/thousand Impressions (CPM) κόστος ανά χίλιες προβολές / θεάσεις
  cost per view (CPV) κόστος ανά θέαση ή προβολή
  crawling ανίχνευση
  cross platform η δυνατότητα συσκευών (hardware) ή προγραμμάτων λογισμικού (software) να λειτουργούν σε διαφορετικούς υπολογιστές ή πλατφόρμες
  CSR (Corporate Social Responsibility) εταιρική κοινωνική ευθύνη
  customer loyalty πιστότητα πελατών [και: πελατειακή πίστη]
  customer related marketing (CRM) μάρκετινγκ με στόχο τη δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες
  customer satisfaction ικανοποίηση του πελάτη
  customer support εξυπηρέτηση πελατών
  data migration μεταφορά δεδομένων (και: μετεγκατάσταση, μετακίνηση δεδομένων)
  data mining εξόρυξη πληροφοριών
  database βάση δεδομένων
  deadline προθεσμία
  debugging εκσφαλμάτωση [συνήθως: αποσφαλμάτωση]
  design εικαστικός σχεδιασμός
  designer σχεδιαστής
  development (software) ανάπτυξη λογισμικού
  digital account manager (DAM) διαχειριστής λογαριασμού στην ψηφιακή επικοινωνία
  digital environment architecture αρχιτεκτονική του ψηφιακού περιβάλλοντος
  digital marketing ψηφιακό μάρκετινγκ
  digital project ψηφιακό έργο
  direct άμεσος
  direct marketing άμεσο μάρκετινγκ
  directory κατάλογος
  display network δίκτυο προβολής
  duplication επικάλυψη
  e-commerce site ιστοχώρος ηλεκτρονικού εμπορίου
  editorial links φυσικοί σύνδεσμοι
  effectiveness αποτελεσματικότητα
  efficacy αποδοτικότητα
  e-mail marketing μάρκετινγκ με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  email marketing platform πλατφόρμα για εκστρατείες email
  engagement δημιουργία σχέσεων/εμπλοκή
  expandable view μεγεθυμένη προβολή
  experience marketing μάρκετινγκ που στηρίζεται στη συσχέτιση των εμπειριών του πελάτη με τη μάρκα
  feedback ανατροφοδότηση
  file transfer protocol (FTP) πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων
  Lexilogia is a covidiot-free zone.

 2. #2
  Administrator nickel's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  38.113583, 23.862870
  Posts
  48,228
  Gender
  Male
  finish-to-finish (FF) τέλος-τέλος
  finish-to-start (FS) τέλος-αρχή
  firewall τοίχος προστασίας από διαδικτυακούς ιούς
  fixed cost σταθερό κόστος
  fixed fee πάγια αμοιβή
  flow ροή
  follow παρακολουθώ
  follow-up ενημερωτική επαφή
  frequently asked questions (FAQ) συχνές ερωτήσεις
  games παιχνίδια
  goals στόχοι
  Google Display Network (GDN) το δίκτυο ιστοχώρων που συνεργάζονται με την Google και δέχονται Google ads
  guidelines [κατευθυντήριες] οδηγίες [και: κατευθυντήριες γραμμές]
  hardware τεχνολογικός εξοπλισμός
  hashtag όρος που συνοδεύεται από το σύμβολο της δίεσης (#)
  headings επικεφαλίδες
  heuristics δείκτες/αρχές
  hierarchies ιεραρχίες
  Hi-Fi (hi-fidelity) υψηλή πιστότητα
  homepage αρχική σελίδα
  host φιλοξενώ
  HTML title tag o τίτλος της σελίδας στη γλώσσα προγραμματισμού HTML
  human computer interaction (HCI) επαφή μεταξύ ανθρώπων και υπολογιστών
  hype μόδα, τάση, ρεύμα
  impressions θεάσεις
  industries κλάδοι
  insider/one of us μέλος της κοινότητας
  insight κατανόηση/επίγνωση
  installation εγκατάσταση
  integration ενοποίηση
  interaction διάδραση
  interest category marketing (ICM) η στόχευση μέσω διαφημίσεων Google με βάση συγκεκριμένες κατηγορίες ενδιαφερόντων των χρηστών
  interface επιφάνεια χρήσης [και: διεπαφή (χρήστη)]
  internet διαδίκτυο
  internet protocol (IP) πρωτόκολλο διαδικτύου
  internet service providers (ISP) πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου
  intranet site ενδοδίκτυο
  intrusive παρεμβατικός
  key performance indicators βασικοί δείκτες επίδοσης
  keywords λέξεις-κλειδιά
  lag time χρονικό διάστημα
  link σύνδεσμος
  location-sharing services προτεινόμενες υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας
  media cost κόστος μέσων
  media mix μείγμα μέσων
  media sites ενημερωτικοί ιστοχώροι
  media spend διανομή της διαφημιστικής δαπάνης
  medium μέσο
  mention αναφορά
  message transfer protocol (ΜΤΡ) πρωτόκολλο μεταφοράς μηνυμάτων
  meta description σύντομη περιγραφή στα μεταδεδομένα
  metrics δεδομένα/στοιχεία. Εννοούνται όλα τα δεδομένα που παρέχει το ψηφιακό περιβάλλον, τα οποία μπορούν να μετρηθούν συμβάλλοντας στην αξιολόγηση των ενεργειών
  micro-blogging δημιουργία σύντομων αναρτήσεων
  microsite development ανάπτυξη ιστοτόπων που αποτελούνται από μία ή πολύ λίγες ιστοσελίδες
  milestones ορόσημα
  mobile app εφαρμογή για κινητές συσκευές
  mobile device κινητή συσκευή
  mobile shopping αγορές μέσω κινητής συσκευής
  mobile user experience εμπειρία χρήσης μέσω κινητής συσκευής
  moderators ρυθμιστές
  multilingual πολύγλωσσος
  Multimedia Messaging Service (MMS) marketing μάρκετινγκ με τη χρήση μηνυμάτων πολυμέσων που μεταδίδονται από και προς κινητά τηλέφωνα
  network control protocol (NCP) πρωτόκολλο ελέγχου δικτύου
  network news transfer protocol (ΝΝΤΡ) δικτυακό πρωτόκολλο μεταφοράς ειδήσεων
  network operating center (NOC) κέντρο λειτουργίας δικτύου
  new business from existing clients νέες υπηρεσίες σε υπάρχοντες πελάτες
  new business from new clients νέες υπηρεσίες σε νέους πελάτες
  offsite optimization βελτίωση στα αποτελέσματα αναζήτησης, κυρίως μέσω συνδέσμων
  online σε απευθείας σύνδεση
  online advertising διαφήμιση στο διαδίκτυο
  online spending δαπάνη στο διαδίκτυο
  onsite optimization βελτιστοποίηση της σελίδας (όπως τη βλέπει ο χρήστης)
  open systems interconnection (OSI) διασύνδεση ανοιχτών συστημάτων
  opt in εγγραφή σε λίστα παραληπτών
  opt out διαγραφή (αποχώρηση) από λίστα παραληπτών
  optimize βελτιστοποιώ
  out of context εκτός πλαισίου
  packet switching αλλαγή πακέτων. Μέθοδος διαδικτυακής επικοινωνίας που ομαδοποιεί όλα τα μεταφερόμενα δεδομένα —ανεξάρτητα από το περιεχόμενο, τον τύπο ή τη δομή τους— σε κατάλληλου μεγέθους τμήματα που ονομάζονται πακέτα.
  page views per user αριθμός θέασης σελίδων ανά χρήστη
  paid search marketing πληρωμένη αναζήτηση. Επί πληρωμή, οι μηχανές αναζήτησης εμφανίζουν διαφημιστική καταχώρηση όταν ένας χρήστης πραγματοποιήσει μια αναζήτηση με σχετικές λέξεις-κλειδιά
  pattern μοτίβο
  pay per click πληρωμή με βάση τα κλικ
  perception αντίληψη
  performance reporting αναφορές απόδοσης
  permission άδεια
  personalization προσωποποίηση
  personalized pages προσωποποιημένες σελίδες
  photo share μοίρασμα φωτογραφιών
  placement targeting στοχευμένη τοποθέτηση διαφημίσεων
  plain text απλό κείμενο
  planning προγραμματισμός
  player πρόγραμμα αναπαραγωγής
  podcasting διάθεση ηχητικών αρχείων στο διαδίκτυο
  portable data format (pdf) μορφή φορητών δεδομένων [κανονικά: portable document format, μορφή φορητού εγγράφου]
  portal ψηφιακή πύλη
  post ανάρτηση
  preview προεπισκόπηση
  procurement προμήθεια
  progress reports αναφορές προόδου
  project charter καταστατικό του έργου
  project life cycle κύκλος ζωής έργου
  project management διαχείριση έργου
  project manager (PM) διαχειριστής έργου
  project network diagram δικτυωτό διάγραμμα έργου
  project scope σχέδιο περιγραφής φυσικού αντικειμένου ενός έργου
  promo tabs ενότητες για προώθηση
  Lexilogia is a covidiot-free zone.

 3. #3
  Administrator nickel's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  38.113583, 23.862870
  Posts
  48,228
  Gender
  Male
  proof of concept (POC) υλοποίηση μικρού μέρους ενός προτεινόμενου έργου, ώστε να διαπιστωθεί ότι είναι εφικτή και κατάλληλη η πρόταση
  protocol πρωτόκολλο. Το σύνολο των οδηγιών που καθορίζουν το μέγεθος κάθε πακέτου, τα bits του φακέλου, τις διευθύνσεις, τους χρόνους κ.λπ.
  publisher εκδότης
  push notifications ενημερώσεις προώθησης [συνήθως: ειδοποιήσεις προώθησης]
  quality control ποιοτικός έλεγχος
  query ερώτημα
  real time πραγματικός χρόνος
  real-time reports αναφορές σε πραγματικό χρόνο
  recurring cost επαναλαμβανόμενο κόστος
  relevant σχετικός
  repeat business επαναλαμβανόμενη αγορά των υπηρεσιών μιας επιχείρησης
  report αναφορά
  request ζητούμενο
  request for proposal (RFP) αίτηση για πρόταση. Αφορά περισσότερο τεχνικά έργα και απαιτεί αναλυτική επεξήγηση και παρουσίαση των τεχνικών δυνατοτήτων της εταιρείας και της λύσης που προτείνεται
  requirements απαιτήσεις
  resources πόροι
  responsible υπεύθυνος
  responsive design σχεδίαση με δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής στις διαστάσεις της εκάστοτε συσκευής
  return on investment (ROI) απόδοση της επένδυσης
  returning visitors επανερχόμενοι επισκέπτες
  reward badges προνόμια/εκπτώσεις
  rich εμπλουτισμένα
  rich site summary (RSS) λειτουργία στον παγκόσμιο ιστό που συνδυάζει και παρέχει περιεχόμενο με βάση τις προτιμώμενες επιλογές του χρήστη
  risk assessment ανάλυση κινδύνου
  rough estimate γενική εκτίμηση
  satisfaction ικανοποίηση
  search engine μηχανή αναζήτησης
  search engine marketing μάρκετινγκ στις μηχανές αναζήτησης
  search engine optimization (SEO) βελτίωση των αποτελεσμάτων στις μηχανές αναζήτησης
  search engine results pages (SERPs) οργανικά αποτελέσματα αναζήτησης
  search network δίκτυο αναζήτησης. Περιλαμβάνει όλες τις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές της Google, στις οποίες οι χρήστες κάνουν αναζήτηση, καθώς επίσης και τις ιστοσελίδες αναζήτησης συνεργατών της Google όπως η AOL
  search pattern μοτίβο / πρότυπο αναζήτησης
  search query αίτημα αναζήτησης. Μια λέξη ή φράση που πληκτρολογεί ο χρήστης στις μηχανές αναζήτησης
  search-friendly website προσβάσιμος ιστοχώρος
  seeding η σύνδεση στα torrent με σκοπό το μοίρασμα αρχείων. Τα torrent είναι αρχεία με μεταδεδομένα που επιτρέπουν στους χρήστες να εντοπίσουν και να κατεβάσουν πολυμεσικό υλικό.
  segment τμήμα
  segmentation τμηματοποίηση
  semantic web σημασιολογικός ιστός
  server διακομιστής
  service υπηρεσία
  service sites ιστοχώροι υπηρεσιών
  set-up / start-up cost / fee κόστος έναρξης (μιας υπηρεσίας ή μιας καμπάνιας)
  setup σχεδιασμός
  share μοιράζομαι
  Short Message Service (SMS) marketing μάρκετινγκ με τη χρήση σύντομων μηνυμάτων που αποστέλλονται σε κινητά, κινητές συσκευές ή/και το διαδίκτυο
  short written messages – SMS σύντομα γραπτά μηνύματα
  site development ανάπτυξη ιστοσελίδας
  site map δομή της σελίδας
  social κοινωνικό
  social activity κοινωνική δραστηριοποίηση
  social media κοινωνικά μέσα
  social networking site (SNS) ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης
  software λογισμικό
  spam ανεπιθύμητα μηνύματα
  specifications προδιαγραφές
  sponsored listings χορηγούμενες λίστες. Λίστες αναζήτησης διαφημιζομένων τις οποίες δημιουργούν σύλλογοι, σύνδεσμοι ή ενώσεις διαφημιζομένων
  standard σταθερό/ τυποποιημένο
  start-to-finish (SF) αρχή-τέλος
  start-to-start (SS) αρχή-αρχή
  start-up company νεοφυής επιχείρηση
  status reports εκθέσεις κατάστασης έργου
  storytelling αφήγηση
  subject θέμα
  subscribers εγγραφές /εγγεγραμμένοι
  tap πάτημα
  target στόχος
  target market αγορά-στόχος
  targeting καθορισμός κοινού-στόχου
  task έργο
  template πρότυπο
  text ad διαφήμιση μόνο με κείμενο και σύνδεσμο για τον διαφημιζόμενο ιστοχώρο
  time onsite χρόνος παραμονής στον ιστοχώρο
  timeline χρονολόγιο
  timeplan χρονοδιάγραμμα
  tone of voice τόνος φωνής
  tool εργαλείο
  topic θέμα
  total upload views συνολικός αριθμός αναρτήσεων
  traffic κίνηση
  transmission control protocol (TCP) πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης
  trend τάση
  underscore κάτω παύλα
  unique users μοναδικοί χρήστες
  update ενημέρωση
  usability ευχρηστία
  user experience εμπειρία του χρήστη
  user interface διεπαφή χρήστη
  user-generated content περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες
  user-initiated με πρωτοβουλία του χρήστη
  variable cost μεταβλητό κόστος
  vertical portal site (vortal) κάθετη ψηφιακή πύλη
  video ads διαφημίσεις σε μορφή βίντεο
  views επισκέψεις
  viral διαδεδομένο [και: ιότροπο]
  virality διάδοση
  wall τοίχος
  web analytics εργαλεία μέτρησης δεδομένων στον παγκόσμιο ιστό
  Web Content Management System (WCMS) σύστημα διαχείρισης περιεχομένου
  webpage ιστοσελίδα
  website ιστοχώρος
  website development ανάπτυξη ιστοτόπου
  widgets εφαρμογές που εγκαθίστανται σε μια ιστοσελίδα [και: μικροεφαρμογή. Microsoft: γραφικό στοιχείο]
  wireframes σκελετός κατασκευής ιστοσελίδας
  work packages πακέτα εργασιών
  YouTube pre-roll ads πληρωμένες διαφημίσεις στην αρχή ενός βίντεο του YouTube
  Lexilogia is a covidiot-free zone.

 4. #4
  Senior Member dharvatis's Avatar
  Join Date
  May 2011
  Location
  Le Grand Duché
  Posts
  2,920
  Gender
  Male
  Δεν ξέρω τι λένε οι πιο ειδικοί, εμένα μου φαίνεται σωστό και χρήσιμο. Ευχαριστούμε, nick!
  Life is an aberration; it appears under unusual conditions, where there is an abnormal amount of resources, and then proceeds to expand and evolve, consuming those resources until eventually it dies away, leaving behind only bare rock and empty soda cans.

Tags for this Thread

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •