Διαβάζω ότι ψηφιοποιήθηκαν και τα "Σύγχρονα Θέματα" (απ' το 1978 έως το 2013). Θα ήθελε ίσως ο nickel να μας παραθέσει αναλυτικά κι αυτά τα τεύχη σε άλλο νήμα; ["Βεβαίως, με το κατάλληλο μηνιάτικο", τον φαντάζομαι ν' απαντάει ]