PDA

View Full Version : Πολυγλωσσομεταφρασμένα ποιήματαnevergrown
11-04-2010, 11:48 AM
Το από πού εμπνεύστηκα γι’ αυτό το θέμα προφανώς το καταλάβατε μερικοί, μερικοί (αν και νιουμπάδες) :D

Από τον "Επιτάφιο" του Φρανσουά Βιγιόν (σε γαλλικά 15ου αιώνα αν δεν κάνω λάθος)

Frères humains, qui après nous vivez,
N'ayez les coeurs contre nous endurcis,
Car, si pitié de nous pauvres avez,
Dieu en aura plus tôt de vous mercis.
Vous nous voyez ci attachés, cinq, six :
Quant à la chair, que trop avons nourrie,
Elle est piéça dévorée et pourrie,
Et nous, les os, devenons cendre et poudre.
De notre mal personne ne s'en rie ;
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

Se frères vous clamons, pas n'en devez
Avoir dédain, quoique fûmes occis
Par justice. Toutefois, vous savez
Que tous hommes n'ont pas bon sens rassis.
Excusez-nous, puisque sommes transis,
Envers le fils de la Vierge Marie,
Que sa grâce ne soit pour nous tarie,
Nous préservant de l'infernale foudre.
Nous sommes morts, âme ne nous harie,
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

La pluie nous a débués et lavés,
Et le soleil desséchés et noircis.
Pies, corbeaux nous ont les yeux cavés,
Et arraché la barbe et les sourcils.
Jamais nul temps nous ne sommes assis
Puis çà, puis là, comme le vent varie,
A son plaisir sans cesser nous charrie,
Plus becquetés d'oiseaux que dés à coudre.
Ne soyez donc de notre confrérie ;
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

Prince Jésus, qui sur tous a maistrie,
Garde qu'Enfer n'ait de nous seigneurie :
A lui n'ayons que faire ne que soudre.
Hommes, ici n'a point de moquerie ;
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !
Human brothers who live after us,
Do not have (your) hearts hardened against us,
For, if you take pity on us poor (fellows),
God will sooner have mercy on you.
You see us tied here, five, six:
As for the flesh, that we nourished too much,
It has long since been eaten and rotten,
And we, the bones, become ashes and powder.
Of our pain let no one make fun,
But pray God that he wills to absolve us all!

If we call you brothers, you must not
Have scorn for it, although we were killed
By justice. Nevertheless you know
That all men do not have (their) common sense (firmly) seated.
Forgive us, since we have passed away,
Before the son of the Virgin Mary,
So that his grace may not run dry for us,
Preserving us from the infernal lightning.
We are dead, let no soul harry us,
But pray God that he wills to absolve us all!

Rain has drained and washed us
And the sun has dried and blackened us;
Magpies and crows have carved out our eyes,
And torn off our beards and eyebrows.
We never sit for a moment;
Now here, then there, as the wind changes,
(it) tosses us around to its pleasure, without cease
More picked out by birds than thimbles.
Therefore, do not be of our brotherhood,
But pray God that he wills to absolve us all!

Prince Jesus, who commands to all,
Prevent Hell from having lordship over us:
With him, we have nothing to do nor trade.
Men, there is no mockery here,
But pray God that he wills to absolve us all.

Fratelli umani che dopo noi vivete,
non abbiate con noi i cuori induriti,
perché se avete pietà di noi, poveri,
Dio avrà più presto pietà di voi.
Voi ci vedete qui, in cinque, sei, appesi :
quanto alla nostra carne, troppo nutrita,
dopo molto tempo è divorata e putrida,
fino all'osso, siam polvere e cenere.
Della nostra sventura, nessun si rallegri,
ma pregate Dio che tutti noi assolva!

Se noi vi chiamiamo fratelli, non dovete
averne sdegno, anche se siamo uccisi
dalla giustizia. Tuttavia voi sapete
che animo turbolento hanno gli uomini.
Perdonateci, perché siamo trapassati,
verso il figlio della Vergine Maria,
ché la sua grazia non ci sia arida,
e ci preservi dalle fiamme infernali.
Siamo morti, nessuno ci tormenti,
ma pregate Dio che tutti noi assolva!

La pioggia ci ha lavati abbastanza
e il sole ci ha anneriti e seccati;
Gazze, corvi ci hanno gli occhi scavati,
e strappata la barba e le sopracciglia.
Mai un solo istante restiamo seduti;
di qua e di là, come fa il vento soffiando,
a suo agio, senza tregua siam sballottati
e in più colpiti e dagli uccelli beccati.
Non siate della nostra confraternita,
ma pregate Dio che tutti noi assolva!

Principe Gesù che hai potere su tutti,
fa che l'inferno in potere non ci abbia :
non avendo nulla a che spartire con lui.
Uomini, adesso, non derideteci,
ma pregate Dio che tutti noi assolva.

Ψάχνω και την γερμανική εκδοχή αλλά δεν τη βρίσκω στη Βικιπαιδεία :o

Επίσης αν κάποιος μπορεί να βρει την αγγλική εκδοχή του παρακάτω ποιήματος

Μπαλάντα των κυριών του παλιού καιρού (Απόδοση-Μετάφραση: Κώστας Καρυωτάκης)

Πέστε μου πού, σε ποιο μέρος της γης,
είναι η Φλώρα, η ωραία από τη Ρώμη,
η Αλκιβιάδα κι ύστερα η Θαΐς,
η ξαδέλφη της με τη χρυσή κόμη;
Ηχώ απαλή, σκιά σε λίμνη, τρόμοι
των φύλλων, ροδοσύννεφα πρωινά,
η εμορφιά τους δεν έδυσεν ακόμη.
Μα πού 'ναι τα χιόνια τ' αλλοτινά;

Πού 'ν' η αγνή και φρόνιμη Ελοΐς;
Γι' αυτήν είχε τότε καλογερέψει
ο Πέτρος Αμπαγιάρ. Άλλος κανείς
όμοια στον έρωτα δε θα δουλέψει.
Κι η βασίλισσα που έκαμε τη σκέψη
κι έριξε στον Σηκουάνα, αληθινά,
το σοφό Μπουριντάν για να μουσκέψει;
Μα πού 'ναι τα χιόνια τ' αλλοτινά;

Η ρήγισσα Λευκή, ρόδον αυγής,
με τη φωνή της τη γλυκακουσμένη,
η Βέρθα, η Βεατρίκη, η Αρεμβουργίς
του Μάιν, η Σπαρτιάτισσα Ελένη
κι η καλή Ιωάννα από τη Λοραίνη,
όλες ανοίξεως όνειρα τερπνά,
η ανάμνησή τους ζωηρή απομένει.
Μα πού 'ναι τα χιόνια τ' αλλοτινά;

Πρίγκηψ, αν τις αναζητείτε τώρα,
τάχα θα τις έβρετε πουθενά,
τάχα θα υπάρχουν σε καμιά χώρα;
Μα πού 'ναι τα χιόνια τ' αλλοτινά;

[Dictes moy ou n'en quel pays
Est Flora le belle Romaine
Archipiades, ne Thaïs,
Qui fut sa cousine germaine,
Echo parlant quant ruyt ou maire
Dessus riviè ou sus estan,
Que beaultè ot trop plus qu'humaine.
Mais ou sont les neiges d'antan?...]

(Απόδοση-Μετάφραση: Κώστας Καρυωτάκης)

BALLADE DES DAMES DU TEMPS JADIS.

DICTES moy où, n’en quel pays,
Est Flora, la belle Rommaine;
Archipiada, ne Thaïs,
Qui fut sa cousine germaine;
Echo, parlant quand bruyt on maine
Dessus riviere ou sus estan,
Qui beaulté ot trop plus qu’humaine?
Mais où sont les neiges d’antan!

Où est la tres sage Helloïs,
Pour qui fut chastré et puis moyne
Pierre Esbaillart à Saint-Denis?
Pour son amour ot cest essoyne.
Semblablement, où est la royne
Qui commanda que Buridan
Fust gecté en ung sac en Saine?
Mais où sont les neiges d’antan!

La royne Blanche comme lis,
Qui chantoit à voix de seraine;
Berte au grant pié, Bietris, Allis;
Haremburgis qui tint le Maine,
Et Jehanne, la bonne Lorraine,
Qu’Englois brulerent à Rouan;
Où sont elles, Vierge souvraine? …
Mais où sont les neiges d’antan!

ENVOI

Prince, n’enquerez de sepmaine
Où elles sont, ne de cest an,
Que ce reffrain ne vous remaine:
Mais où sont les neiges d’antan!

Ακολουθεί ο Επιτάφιος στην Γαλλική και Τσέχικη εκδοχή (πηγή - Βικιπηγές)

http://fr.wikisource.org/wiki/Le_Grand_Testament#BALLADE_DES_DAMES_DU_TEMPS_JADIS

http://cs.wikisource.org/wiki/Z%C3%A1v%C4%9B%C5%A5_(Villon)