PDA

View Full Version : Constellations — Αστερισμοίnickel
09-04-2008, 12:12 AM
Constellations|Αστερισμοί|Abbr.1|Abbr.2|Genitive
Andromeda /ænˈdrɒmɨdə/|Ανδρομέδα |And|Andr|Andromedae /ænˈdrɒmɨdi/
Antlia /ˈæntliːə/|Αντλία |Ant|Antl|Antliae /ˈæntliːi/
Apus /ˈeɪpəs/|Πτηνό|Aps|Apus|Apodis /ˈæpədɨs/
Aquarius /əˈkweəriəs/|Υδροχόος |Aqr|Aqar|Aquarii /əˈkweəriaɪ/
Aquila /ˈækwɨlə/|Αετός |Aql|Aqil|Aquilae /ˈækwɨli/
Ara /ˈeərə/|Βωμός |Ara|Arae|Arae /ˈeəri/
Aries /ˈeəriz/|Κριός |Ari|Arie|Arietis /əˈraɪɨtɨs/
Auriga /ɔːˈraɪgə/|Ηνίοχος |Aur|Auri|Aurigae /ɔːˈraɪdʒi/
Boötes /boʊˈoʊtiz/|Βοώτης |Boo|Boot|Boötis /boʊˈoʊtɨs/
Caelum /ˈsiːləm/|Γλυφείο |Cae|Cael|Caeli /ˈsiːlaɪ/
Camelopardalis /kəˌmɛləˈpardəlɨs/|Καμηλοπάρδαλη |Cam|Caml|Camelopardalis / kəˌmɛləˈpardəlɨs/
Cancer /ˈkænsɚ/|Καρκίνος |Cnc|Canc|Cancri /ˈkæŋkraɪ/
Canes Venatici /ˈkeɪniz vɨˈnætɨsaɪ/|Θηρευτικοί Κύνες |CVn|CVen|Canum Venaticorum /ˈkeɪnəm vɨˌnætɨˈkɒrəm/
Canis Major /ˈkeɪnɨs ˈmeɪdʒɚ/|Μέγας Κύων, Κυνός |CMa|CMaj|Canis Majoris /ˈkeɪnɨs məˈdʒɒrɨs/
Canis Minor /ˈkeɪnɨs ˈmaɪnɚ/|Μικρός Κύων, Κυνός |CMi|CMin|Canis Minoris /ˈkeɪnɨs mɨˈnɒrɨs/
Capricornus /ˌkæprɨˈkɔrnəs/|Αιγόκερος, ~ου |Cap|Capr|Capricorni /ˌkæprɨˈkɔrnaɪ/
Carina /kəˈraɪnə/|Τρόπιδα |Car|Cari|Carinae /kəˈraɪni/
Cassiopeia /ˌkæsiəˈpiːə/|Κασσιόπη |Cas|Cass|Cassiopeiae /ˌkæsiəˈpiːi/
Centaurus /sɛnˈtɔːrəs/|Κένταυρος |Cen|Cent|Centauri /sɛnˈtɔːraɪ/
Cepheus /ˈsiːfiəs/|Κηφέας |Cep|Ceph|Cepheɪ /ˈsiːfiaɪ/
Cetus /ˈsiːtəs/|Κήτος |Cet|Ceti|Ceti /ˈsiːtaɪ/
Chamaeleon /kəˈmiːliən/|Χαμαιλέων |Cha|Cham|Chamaeleontis /kəˌmiːliˈɒntɨs/
Circinus /ˈsɝsɨnəs/|Διαβήτης |Cir|Circ|Circini /ˈsɝsɨnaɪ/
Columba /kɒˈlʌmbə/|Περιστερά |Col|Colm|Columbae /kɒˈlʌmbi/
Coma Berenices /ˈkoʊmə ˌbɛrəˈnaɪsiz/|Κόμη της Βερενίκης |Com|Coma|Comae Berenices /ˈkoʊmi ˌbɛrəˈnaɪsiz/
Corona Australis /kɒˈroʊnə ɔˈstreɪlɨs/|Νότιος Στέφανος |CrA|CorA|Coronae Australis /kɒˈroʊni ɔˈstreɪlɨs/
Corona Borealis /kɒˈroʊnə ˌbɔəriˈeɪlɨs/|Βόρειος Στέφανος |CrB|CorB|Coronae Borealis /kɒˈroʊni ˌbɔəriˈeɪlɨs/
Corvus /ˈkɔrvəs/|Κόρακας |Crv|Corv|Corvi /ˈkɔrvaɪ/
Crater /ˈkreɪtɚ/|Κρατήρας |Crt|Crat|Crateris /krəˈtiːrɨs/
Crux /ˈkrʌks/|Νότιος Σταυρός |Cru|Cruc|Crucis /ˈkruːsɨs/
Cygnus /ˈsɪgnəs/|Κύκνος |Cyg|Cygn|Cygni /ˈsɪgnaɪ/
Delphinus /dɛlˈfaɪnəs/|Δελφίνι |Del|Dlph|Delphini /dɛlˈfaɪnaɪ/
Dorado /dɒˈreɪdoʊ/|Δοράς, ~δος |Dor|Dora|Doradus /dɒˈreɪdəs/
Draco /ˈdreɪkoʊ/|Δράκων, ~οντα |Dra|Drac|Draconis /drəˈkoʊnɨs/
Equuleus /ɨˈkwuːliəs/|Ιππάριο |Equ|Equl|Equulei /ɨˈkwuːliaɪ/
Eridanus /ɨˈrɪdənəs/|Ηριδανός |Eri|Erid|Eridani /ɨˈrɪdənaɪ/
Fornax /ˈfɔrnæks/|Κάμινος |For|Forn|Fornacis /fɔrˈneɪsɨs/
Gemini /ˈdʒɛmɨnaɪ/|Δίδυμοι |Gem|Gemi|Geminorum /ˌdʒɛmɨˈnɒrəm/
Grus /ˈgrʌs/|Γερανός |Gru|Grus|Gruis /ˈgruːɨs/
Hercules /ˈhɝkjʊliz/|Ηρακλής |Her|Herc|Herculis /ˈhɝkjʊlɨs/
Horologium /ˌhɒrəˈloʊdʒiəm/|Ωρολόγιο |Hor|Horo|Horologii /ˌhɒrəˈloʊdʒiaɪ/
Hydra /ˈhaɪdrə/|Ύδρα |Hya|Hyda|Hydrae /ˈhaɪdri/
Hydrus /ˈhaɪdrəs/|Ύδρος |Hyi|Hydi|Hydri /ˈhaɪdraɪ/
Indus /ˈɪndəs/|Ινδός |Ind|Indi|Indi /ˈɪndaɪ/
Lacerta /ləˈsɝtə/|Σαύρα |Lac|Lacr|Lacertae /ləˈsɝti/
Leo /ˈliːoʊ/|Λέων |Leo|Leon|Leonis /liːˈoʊnɨs/
Leo Minor /ˈliːoʊ ˈmaɪnɚ/|Μικρός Λέων |LMi|LMin|Leonis Minoris /liːˈoʊnɨs mɨˈnɒrɨs/
Lepus /ˈliːpəs/|Λαγός |Lep|Leps|Leporis /ˈlɛpərɨs/
Libra /ˈlaɪbrə/|Ζυγός |Lib|Libr|Librae /ˈlaɪbri/
Lupus /ˈljuːpəs/|Λύκος |Lup|Lupi|Lupi /ˈljuːpaɪ/
Lynx /ˈlɪŋks/|Λύγκας |Lyn|Lync|Lyncis /ˈlɪnsɨs/
Lyra /ˈlaɪrə/|Λύρα |Lyr|Lyra|Lyrae /ˈlaɪri/
Mensa /ˈmɛnsə/|Τράπεζα |Men|Mens|Mensae /ˈmɛnsi/
Microscopium /ˌmaɪkrəˈskoʊpiəm/|Μικροσκόπιο |Mic|Micr|Microscopii /ˌmaɪkrəˈskoʊpiaɪ/
Monoceros /məˈnɒsərɒs/|Μονόκερος |Mon|Mono|Monocerotis /məˌnɒsəˈroʊtɨs/
Musca /ˈmʌskə/|Μυία, Μύγα |Mus|Musc|Muscae /ˈmʌsi/
Norma /nɔrˈmə/|Γνώμονας |Nor|Norm|Normae /nɔrˈmi/
Octans /ˈɒktænz/|Οκτάδα |Oct|Octn|Octantis /ɒkˈtæntɨs/
Ophiuchus /ˌoʊfiːˈuːkəs/|Οφιούχος |Oph|Ophi|Ophiuchi /ˌoʊfiːˈuːkaɪ/
Orion /ɒˈraɪən/|Ωρίωνας |Ori|Orio|Orionis /ˌɔəriˈoʊnɨs/
Pavo /ˈpeɪvoʊ/|Ταώς, του Ταώ |Pav|Pavo|Pavonis /pəˈvoʊnɨs/
Pegasus /ˈpɛgəsəs/|Πήγασος |Peg|Pegs|Pegasi /ˈpɛgəsaɪ/
Perseus /ˈpɝsius, ˈpɝsiəs/|Περσέας |Per|Pers|Persei /ˈpɝsiaɪ/
Phoenix /ˈfiːnɨks/|Φοίνικας |Phe|Phoe|Phoenicis /fɨˈnaɪsɨs/
Pictor /ˈpɪktɚ/|Οκρίβαντας |Pic|Pict|Pictoris /pɪkˈtɔərɨs/
Pisces /ˈpaɪsiz/|Ιχθύες |Psc|Pisc|Piscium /ˈpɪʃiəm/
Piscis Austrinus /ˈpaɪsɨs ɔːˈstraɪnəs/|Νότιος Ιχθύς, ~ύος |PsA|PscA|Piscis Austrini /ˈpaɪsɨs ːɔˈstraɪnaɪ/
Puppis /ˈpʌpɨs/|Πρύμνη |Pup|Pupp|Puppis /ˈpʌpɨs/
Pyxis /ˈpɪksɨs/|Πυξίδα |Pyx|Pyxi|Pyxidis /ˈpɪksədɨs/
Reticulum /rɨˈtɪkjʊləm/|Δίκτυο |Ret|Reti|Reticuli /rɨˈtɪkjʊlaɪ/
Sagitta /səˈdʒɪtə/|Βέλος |Sge|Sgte|Sagittae /səˈdʒɪti/
Sagittarius /ˌsædʒɨˈtɛəriəs/|Τοξότης |Sgr|Sgtr|Sagittarii /ˌsædʒəˈtɛəriaɪ/
Scorpius /ˈskɔrpiəs/|Σκορπιός |Sco|Scor|Scorpii /ˈskɔrpiaɪ/
Sculptor /ˈskʌlptɚ/|Γλύπτης |Scl|Scul|Sculptoris /skəlpˈtɒrɨs/
Scutum /ˈskjutəm/|Ασπίδα |Sct|Scut|Scuti /ˈskjutaɪ/
Serpens /ˈsɝpɛnz/|Όφις, Όφεως |Ser|Serp|Serpentis /sɚˈpɛntɨs/
Sextans /ˈsɛkstænz/|Εξάδα |Sex|Sext|Sextantis /sɛkˈstæntɨs/
Taurus /ˈtɔːrəs/|Ταύρος |Tau|Taur|Tauri /ˈtɔːraɪ/
Telescopium /ˌtɛlɨˈskoʊpiəm/|Τηλεσκόπιο |Tel|Tele|Telescopii /ˌtɛlɨˈskoʊpiaɪ/
Triangulum /traɪˈæŋgjʊləm/|Τρίγωνο|Tri|Tria|Trianguli /traɪˈæŋgjʊlaɪ/
Triangulum Australe /traɪˈæŋgjʊləm ɔˈstreɪli/|Νότιο Τρίγωνο|TrA|TrAu|Trianguli Australis /traɪˈæŋgjʊlaɪ ɔˈstreɪlɨs/
Tucana /tjʊˈkeɪnə/|Τουκάνα |Tuc|Tucn|Tucanae /tjʊˈkeɪni/
Ursa Major /ˌɝsəˈmeɪdʒɚ/|Μεγάλη Άρκτος|UMa|UMaj|Ursae Majoris /ˌɝsiməˈdʒɒrɨs/
Ursa Minor /ˌɝsəˈmaɪnɚ/|Μικρή Άρκτος |UMi|UMin|Ursae Minoris /ˌɝsimɨˈnɒrɨs/
Vela /ˈviːlə/|Ιστία, ~ίων |Vel|Velr|Velorum /vɨˈlɔərəm/
Virgo /ˈvɝgoʊ/|Παρθένος |Vir|Virg|Virginis /ˈvɝdʒənɨs/
Volans /ˈvoʊlænz/|Ιπτάμενος Ιχθύς |Vol|Voln|Volantis /vɒˈlæntɨs/
Vulpecula /vəlˈpɛkjʊlə/|Αλώπηξ, Αλεπού |Vul|Vulp|Vulpeculae /vəlˈpɛkjʊli/

Πηγές:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_constellations
http://www.iau.org/CONSTELLATIONS.241.0.html
http://www.hq.nasa.gov/office/hqlibrary/aerospacedictionary/aerodictall/tables/table5.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF

Έχω φέρει κάποια ονόματα πιο κοντά στη δημοτική. Οι λόγιοι τύποι υπάρχουν στη σελίδα της ελληνικής Wikipedia (http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF). Αν δεν σας αρέσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος τύπος στην ονομαστική, ίσως είναι πιο συνηθισμένος ο τύπος της γενικής πτώσης, π.χ. ο αστερισμός του Μεγάλου Κυνός, του Περσέα, του Χαμαιλέοντα κ.ο.κ.

nickel
13-10-2011, 10:43 AM
Η πέμπτη και τελευταία στήλη, με τη γενική πτώση της λατινικής ονομασίας, είναι χρήσιμη στην περίπτωση π.χ. της ονομασίας αστέρων, όπως φαίνεται στο νήμα αυτό (http://lexilogia.gr/forum/showthread.php?9804-%CE%A8%CE%B9%CF%84!-%CE%91%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B9!-%CE%95%CF%83%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AC%CE%B6%CF%89!&p=120054#post120054), όπου π.χ. το άλφα των Διδύμων (α Διδύμων) στα λατινικά είναι α Geminorum.