καλομαθικότητα

Προφανές στον σχηματισμό του κι άρα άμεσο στην αποκωδικοποίησή του, χωρίς πιθανότητα σύγχυσης με άλλους όρους.